Privacyverklaring

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en in het kader van de afvalinzameling. Uiteraard gaat RMN vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt RMN voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling informeren wij u zowel namens RMN als namens de gemeenten waar wij diensten aan verlenen. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Postbus 203
3760 AE SOEST
info@rmn.nl

Gegevensverwerkingen
In het kader van de afvalinzameling en de diensten die RMN aan gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Afvalinzameling aan of bij huis:
  • adresgegevens (zonder persoonsnamen);
  • nummer milieupas of nummer container; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • Recyclingstation:
  • adresgegevens (via toegangspas en/of op andere wijze)
  • hoeveelheid en soort stortingen (via toegangspas)
  • camerabeelden
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • inhoud verzoek/klacht/melding
 • Website:
  • IP adres
 • RMN App:
  • Postcode en huisnummer

Doelen van verwerking
In het kader van haar dienstverlening verwerkt RMN uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • Uitgifte van milieupassen of containers
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de recyclingstations
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Grondslag voor verwerking
RMN verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gerechtvaardigde belangen van het RMN zijn wettelijke en publiekrechtelijke taken.

Derden
RMN wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente. Daarnaast kan RMN voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. RMN heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door RMN niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Cookies
Op de RMN-website worden functionele cookies gebruikt om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft een bezoeker bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan men eenvoudiger door de website navigeren. Ook worden op de RMN-website cookies gebruikt om het gebruik van de website te analyseren van de website te verbeteren. Bekijk hier ons uitgebreide cookieverklaring.

Social Media
Op de RMN-website staan social media knoppen om pagina’s te kunnen delen via de netwerken van Facebook,  Twitter en LinkedIn. Indien men op deze knoppen klikt worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende netwerk. Lees de privacyverklaring van de betreffende netwerken om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging
RMN neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. RMN hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten
Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kunt u richten aan RMN.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
O.v.v. privacyverklaring
Postbus 203
3760 AE SOEST
communicatie@rmn.nl

Wijzigingen privacyverklaring
RMN kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over afvalinzameling gepubliceerd. RMN raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: januari – 2020